Användningsvillkor

Malmö by bike Användningsvillkor

Ladda ner Användningsvillkor

Gäller från och med 1 januari 2016

1 Inledning

Tack för att du har valt Malmö by bike. I och med att du skaffat dig en prenumeration av Malmö by bike och registrerat dig för att använda Malmö by bike har du ingått ett bindande avtal med Clear Channel Sverige AB (”Clear Channel”). Avtalets villkor för att använda Malmö by bike redovisas i detta dokument.

Malmö by bike är ett hyrcykelsystem. För att du ska kunna använda Malmö by bike-cyklarna måste följande villkor vara uppfyllda.

Ditt avtal med oss innefattar dels Användningsvillkoren i detta dokument, dels i ett särskilt dokument Clear Channels Integritetspolicy. Gällande versioner av dessa båda dokument finns också på Malmö by bikes webbplats. Genom att använda Malmö by bike bekräftar du att du har läst och förstått avtalet med tillhörande Användningsvillkor och Integritetspolicy, accepterar avtalet och samtycker till att vara bunden av det. Om du inte accepterar avtalet och inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) avtalet, kan du inte använda Malmö by bike.

Vänligen läs Användningsvillkoren och Integritetspolicyn noga. De innehåller för dig viktig information om Malmö by bike och om betalningar och avgifter som vi kan komma att fakturera dig. De innefattar också information om hanteringen av framtida ändringar av Användningsvillkoren, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar och information om integritetsskydd.

All information som du angav vid registreringen kan du korrigera i efterhand genom att logga in på ”Mina Sidor” på Malmö by bikes webbplats.

2 Rättigheter vi ger dig

En prenumeration av Malmö by bike-tjänsten ger dig rätt låna en (1) hyrcykel under begränsad tid i Malmö året runt, dygnet runt. Du får göra hur många lån du önskar under din prenumerationstid, men vid varje lånetillfälle har du rätt att använda hyrcykeln i max en (1) timma.

3 Ändringar av Avtalet

Vi förbehåller oss rätten att kunna göra ändringar av avtalet om så behövs. När vi gör väsentliga ändringar av avtalet ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande på Malmö by bikes webbplats eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Malmö by bike efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill fortsätta att använda Malmö by bike enligt den nya versionen av avtalet kan du säga upp din prenumeration av Malmö by bike genom att kontakta oss.

4 Användning av Malmö by bike

För att kunna använda Malmö by bike och få tillgång till hyrcyklarna, måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller om du är mellan 13 år och 18 år, krävs förälders eller annan vårdnadshavares skriftliga samtycke som också innebär att vårdnadshavaren blir ansvarig för avtalet, (2) ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det p.g.a. tillämpliga lagar. Du lovar också att all information som du skickar till Clear Channel i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.

4.1 Våra Tjänster & Prenumerationer

Clear Channel tillhandahåller hyrcyklar som kan användas året runt inom Malmö. För att kunna låna någon av cyklarna behövs en prenumeration som kan vara av olika längd. Prenumerationer som finns tillgängliga är 24-timmarskort, 72-timmarskort och 365-dagarskort. Vid tecknande av 365-dagarsprenumeration kan du även få en cykelhjälm (mot fraktkostnad).

4.2 Malmö by bike-kort & JoJo-kort

Din prenumeration kan lagras på ett speciellt Malmö by bike-kort eller på ett JoJo-kort. Detta kort kan sedan användas för att låna en hyrcykel vid någon av stationerna. Vid förnyande av en prenumeration kan du återanvända ditt Malmö by bike-kort eller JoJo-kort.

4.3 Hyrkod & PIN

Om du inte har något Malmö by bike-kort eller JoJo-kort kan en personlig hyrkod tillsammans med en PIN erhållas.

5 Användarriktlinjer

  • Du är ansvarig att följa alla gällande trafikregler och det är även ditt ansvar om du skadar dig själv, andra eller egendom när du lånar en cykel
  • Du är personligt ansvarig för ditt cykelkort och cykeln tills den är korrekt återlämnad. Du kan bara låna en (1) cykel åt gången på ditt kort. Borttappat eller stulet kort skall omedelbart anmälas till vår Kundservice. Om anmälan uteblir eller inkommer efter missbruk, hålls du ansvarig för missbruket av kortet. Förlorat kort ersätts mot kostnad. Öppet köp eller ångerrätt gäller ej vid köp i betalstation. För regler vid köp över Internet se punkt 8 Betalningar, uppsägning och ångerrätt
  • Du får låna cykeln högst en (1) timme per gång under öppettiderna för utlån. Underlåter du att lämna tillbaka cykeln i rätt tid prickas du i systemet. Efter tre (3) prickar kan Clear Channel spärra tjänsten för dig. Vi förbehåller oss rätten att skicka ut en påminnelse via e-post vid ej returnerad cykel
  • Returnera cykeln i en Malmö by bike-station och anmäl eventuella skador till oss via vår gratis-app eller till Kundservice 0770-78 24 24. Vid retur måste du se till att cykeln lämnas korrekt. Lampan i låset skiftar från grönt till rött och cykeln är fastlåst
  • Om cykeln parkeras/låses utanför cykelsystemets stationer, sker det helt och hållet på kortinnehavarens ansvar. Stöld/förlust av cykel måste omedelbart anmälas till Kundtjänst. Du är skyldig att samarbeta med Clear Channel om att upprätta polisanmälan. Om cykeln blir stulen eller skadad är du skyldig att ersätta Clear Channel för reparationer eller stöld med upp till 3000 kr (inkl. moms), och Clear Channel har rätt att spärra tjänsten för dig. Clear Channel friskriver sig från allt ansvar för skador som uppstått i samband med din användning av lånecykeln. Denna friskrivning gäller inte om skadan orsakats av grov försumlighet av Clear Channel
  • Vi vill gärna informera om förändringar, göra marknadsundersökningar samt påminna när det är dags att förnya kort, via e-post, telefon eller brev. Vi kommer givetvis inte lämna ut dina uppgifter till någon annan eller marknadsföra annat än Malmö by bike

6 Begränsningar i och ändringar av Tjänsten

Clear Channel kommer att göra ansträngningar för att se till att Malmö by bike-cyklarna finns tillgängliga för användning vid alla tidpunkter. Ibland kan tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott i systemet. Clear Channel förbehåller sig rätten att när som helst, ändra eller avbryta funktioner i Malmö by bike-tjänsten, med eller utan förvarning. När du ingår detta avtal förstår, godkänner och accepterar du att Clear Channel därmed inte har ansvar gentemot dig för varken avbrott, ändring eller upphörande av Malmö by bike-tjänsten.

Om du i förväg har betalat för en Prenumeration som Clear Channel permanent avslutar innan utgången av den Förbetalda Perioden (enligt definitionen i avsnittet Betalningar, uppsägning och ångerrätt), kommer Clear Channel återbetala dig de avgifter du betalat för den Förbetalda Perioden efter permanent avslutande.

Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt svensk lag.

7 Kundtjänst

För att få hjälp med frågor om ditt konto eller betalningar (”Kundtjänstärenden”), vänligen kontakta vår kundtjänst med hjälp av kontaktvägar, som finns under avsnittet ”Om Oss” på vår webbplats. Vi kommer att svara på alla Kundtjänstärenden så fort vi kan, men vi lämnar inga garantier att Kundtjänstärenden kommer att besvaras före en viss tidpunkt.

8 Betalningar, avtalstid, uppsägning och ångerrätt

För att kunna använda Malmö by bike ska ett giltigt betalkort vara registrerat enligt användarvillkoren. Vi behöver ha ett giltigt betalkort registrerat i fall det skulle ske någon typ av missbruk av våra cyklar och systemet, men även av rena säkerhetsskäl.

Prenumerationer kan köpas genom förskottsbetalning som ger dig tillgång till Malmö by bike under en viss tidsperiod (den “Förbetalda Perioden”). Avtalet kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller Clear Channel.

När du registrerar dig för en prenumeration får du tillgång till Malmö by bike-cyklarna och samtycker till att din prenumerationsperiod startar vid första användningstillfället (gäller ej kort som skickas till dig med post). För abonnemang som är knutna till kort som skickas till dig med post börjar prenumerationsperioden räknas från den dag då du aktiverar kortet. Dock gäller för samtliga abonnemang att prenumerationsperioden aktiveras senast 30 dagar efter det att du registrerat din prenumeration.

Vid tecknande av abonnemang via Malmö by bikes hemsida gäller, under förutsättning att du inte har börjat använda tjänsten, att du som är konsument har rätt att frånträda avtalet genom att meddela Clear Channel detta senast fjorton (14) dagar efter det att du ingått avtalet ("ångerfrist"). Om du börjar använda tjänsten under ångerfristen förfaller din ångerrätt. Du betalar själv returporto enligt Postens portotabell för kort/hjälm. Ångerrätten gäller inte för outlöst försändelse. Returnerat kort/hjälm skall vara i oanvänt och oskadat skick. Om du utnyttjar din ångerrätt, kommer Clear Channel att inom trettio (30) dagar återbetala det belopp du betalat Clear Channel. Tiden räknas från den dag Clear Channel erhöll ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

Om du vill få full återbetalning av alla avgifter som betalats innan Ångerfristen är över, måste du kontakta Kundtjänst.

Om du har en 365-dagarsprenumeration kommer prenumerationen automatiskt att förnyas och betalning tas ut i slutet av abonnemangstiden, om du inte säger upp din prenumeration via din abonnemangssida före utgången av innevarande prenumerationsperiod. Vid uppsägning avslutas prenumerationen dagen efter det att innevarande prenumerationsperiod löpt ut. Notera dock att om du avbryter din betalning eller säger upp din prenumeration och/eller säger upp Avtalet (1) om du har använt Malmö by bike under Ångerfristen, eller (2) efter Ångerfristen (i förekommande fall), eller (3) om Tjänsten har avbrutits från Clear Channels sida på grund av missbruk, kommer vi inte att återbetala några prenumerationsavgifter som redan betalats till oss.

Clear Channel kan komma att ändra priset för prenumerationen, och kommer att informera dig om prisändringar i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Du accepterar det nya priset genom att förnya din prenumeration för Malmö by bike-tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp din prenumeration på Malmö by bikes hemsida. Vänligen se därför till att läsa alla meddelanden om prisändringar noggrant.

Clear Channel har rätt att säga upp avtalen eller stänga av din tillgång till Malmö by bike när som helst, inberäknat om du faktiskt har, eller misstänks, obehörigt ha använt Malmö by bike, eller inte efterlevt Användningsvillkoren eller Integritetspolicyn. Om du eller Clear Channel säger upp avtalen, eller om Clear Channel avbryter din tillgång till Malmö by bike, accepterar du att Clear Channel, i den utsträckning som tillåts enligt svensk lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Clear Channel inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat.

Om du vill veta hur du kan säga upp din Malmö by bike-prenumeration, vänligen kontakta vår kundtjänst med hjälp av kontaktvägar som finns på vår ”Om Oss”-sida. Du kan säga upp avtalen när som helst via ”Mina Sidor” på Malmö by bikes webbplats eller genom att skriftligen kontakta Kundtjänsten.

Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt svensk lag.

9 Garanti och friskrivning

Vi försöker att erbjuda den bästa tjänst vi kan, men du förstår och accepterar att Malmö by bike tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”, utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om skick av något slag. Du använder Malmö by bike på egen risk. I enlighet med vad som tillåts enligt svensk lag lämnar Clear Channel inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredsställande kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

10 Begränsningar

I den utsträckning som tillåts enligt svensk lag accepterar du att om du har problem med eller är missnöjd med Malmö by bike är dina rättigheter begränsade till att sluta använda Malmö by bike-cyklarna.

Säljföretagets juridiska namn, adress och organisationsnummer:
Clear Channel Sverige AB
Birger Jarlsgatan 43, Box 827, 101 36 Stockholm
Org nr 556426-2680